بهداشت روان مهاجران

اگر خیلی اضطراب دارید
اگر نگرانی ای دارید و علتش را نمیدانید
اگر عصبانیتتان را کنترل نمیکنید
اگر فکرهای عجیب و غریب میکنید
اگر خوب نمیخوابید
اگر احساس تنهایی میکنید
اگر به طور مداوم روحیه بدی دارید
اگر اغلب بدون دلیل گریه میکنید
اگر احساس میکنید که نمیتوانید از خانواده تان حمایت کنید
اگر فرزندتان در پیدا کردن دوست با سختی مواجه میباشد
اگر فرزندتان خوابهای بد میبیند
اگر تغییرات زیادی در رفتار فرزندتان مشاهده میکنید
اگر برای فرزندتان نگران هستید

در بابل این امکان را دارید که راجع به مسائلی که شما یا یکی از اعضای خانواده شما را به خود مشغول کرده اند صحبت نمایید.

مرکز روزانه بابل کارش رو در سال 2007 شروع کرد و حیطه کاری اش در رابطه با مراقبت از بهداشت روان مهاجرین و پناهنده ها میباشد.

کارکنان بابل متشکل از متخصصان ماهری مثل :روانپزشکان – روانپزشک کودکان –مددکاران اجتماعی-روانشناس ها- روانشناس کودکان- پرستار – کار درمانگرها – گفتار درمانگرها- کارمندان اداری و مترجمان میباشد.

هرکسی تمایل داشته باشد میتواند به بابل مراجعه نماید چه مراجعه حضوری به مرکز چه از طریق تلفن. داشتن مدرک قانونی ضروری نمیباشد.

اصول پایه ای مرکز ما :
احترام به فرد
اعتماد
میباشد.

Telephone number

+30 2108616280,
+30 2108616266

Numéro de téléphone

+30 2108616280,
+30 2108616266

شماره تلفن تماس

+30 2108616280,
+30 2108616266

ارقام الهاتف للتواصل

+30 2108616280,
+30 2108616266

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102