Βαβέλ  /  Δικτύωση:

Το Βαβέλ, από την έναρξη της λειτουργίας του και μέχρι σήμερα, αναπτύσσει σειρά δράσεων και ενεργειών με άλλους οργανισμούς (μονάδες του κρατικού, του αυτοδιοικητικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα) για την επίτευξη στόχων οι οποίοι είναι καίριας σημασίας για την επιτέλεση της αποστολής του Κέντρου.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις δράσεις  που έχει αναπτύξει ή/και συμμετάσχει το Βαβέλ αφορούν σε:

N

Οργάνωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην κοινότητα

N

Ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες των εξυπηρετουμένων (διαμέσου της δημιουργίας “δικτύων επικεντρωμένων στον πελάτη”)

N

Ευαισθητοποίηση / εκπαίδευση επαγγελματιών και της κοινότητας

N

Κοινές πολιτικές δράσεις

N

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

N

Διεπαγγελματική συμβουλευτική

N

Συμμετοχή στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων

N

Διαβούλευση με άλλους φορείς κρατικούς και μή

Το Βαβέλ στα χρόνια λειτουργίας του έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με φορείς,  πανεπιστήμια και εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού αλλά και εντός Ελλάδας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού παραγωγή και προαγωγή της γνώσης γύρω από ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία των μεταναστών.

Αξίζει να αναφερθεί πως περισσότεροι από 200 οργανισμοί/φορείς έχουν κινητοποιηθεί από τη διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών του Βαβέλ προς απάντηση και κάλυψη αναγκών εξυπηρετουμένου πληθυσμού του Κέντρου (όπως ανάγκες που αφορούν σε  συνθήκες διαβίωσης -στέγη, ένδυση, διατροφή, στην υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο).

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102