Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Περίοδος υλοποίησης:
Το έργο είχε διάρκεια 19 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2016.

Το έργο …

Το έργο αφορoύσε στην παροχή υποστηρικτικών, συνοδευτικών και νομικών υπηρεσιών σε θύματα εγκλημάτων μίσους και παρέμβαινε στην αναγνώριση, καταγραφή και αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσος κατά ολοκληρωμένο τρόπο, που αποτελούνταν από τα παρακάτω στάδια:

 • Αναγνώριση και καταγραφή
 • Πρωτογενής ιατρική υποστήριξη
 • Πρωτογενής νομική στήριξη/συνοδεία
 • Διαρκής ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Νομική εκπροσώπηση των θυμάτων
 • Παραγωγή έκθεσης αποτελεσμάτων και συστάσεων προς τις αρχές

Η γεωγραφική διασπορά των υπηρεσιών επεκτάθηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Πελοπόννησο, μέσω των περιφερειακών δομών των εταίρων φορέων. Επρόκειτο ουσιαστικά για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των ρατσιστικών εγκλημάτων, που λειτούργησε υπό την αιγίδα του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, με δύο βασικούς στόχους:

 1. την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα εγκλημάτων μίσους μέσω του περιγραφόμενου συστήματος παραπομπών
 2. μέσω των υπηρεσιών αυτών, την ανάδειξη των διοικητικών, θεσμικών και νομικών προβλημάτων και την διατύπωση σχετικών συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Οι φορείς που συμμετείχαν είναι οι παρακάτω:

 • Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • Γιατροί του Κόσμου
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • ΜΕΤΑδραση
 • Συν-ειρμος ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ
 • Colour Youth, Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
 • Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Οφέλη του έργου …

Το έργο είχε ως στόχο την επέκταση της ήδη υπάρχουσας λειτουργίας του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, δηλαδή φιλοδοξούσε να αποτελέσει πολλαπλασιαστή μίας ήδη εξαιρετικά σημαντικής συμβολής στα ζητήματα αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2014–Μαρτίου 2016, οι φορείς του Έργου κατέγραψαν μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα 150 περιστατικά ρατσιστικής βίας με 200 θύματα. Στα 47 περιστατικά στοχοποιήθηκαν 48 μετανάστες-ριες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή χρώματος. Στα 101 περιστατικά στοχοποιήθηκαν 142 ΛΟΑΤKI άτομα. Εξ αυτών σε 2 περιστατικά τα θύματα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι στοχοποιήθηκαν λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, σε 1 περιστατικό τουλάχιστον το θύμα στοχοποιήθηκε και λόγω αναπηρίας. Σε 3 περιστατικά τα θύματα στοχοποιήθηκαν ως υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της
δράσης τους υπέρ των προσφύγων ή/και των μετανστών-ριών. Σε 2 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ιεροί ή συμβολικοί χώροι ή χώροι συλλογικοτήτων. Σε 37 περιστατικά οι δράστες στοχοποίησαν ένα άτομο ενώ σε 113 περιστατικά στοχοποίησαν περισσότερα από ένα άτομα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παράχθηκαν σχετικά Δελτία Τύπου είτε για την ανάδειξη θεσμικών ελλείψεων είτε για την επικοινωνία σχετικών νομικών αποτελεσμάτων και δημοσιεύτηκε αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων και συστάσεων προς τις αρχές.

Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102